Regulamin usługi Kup 100 polubień na fanpage facebook

Regulamin usługi Kup 100 polubień na fanpage facebook

 • 1

Postanowienia wstępne

 1. Strona internetowa dostępna pod adresem internetowym adriannaumowicz.com, prowadzona jest przez Adriana Naumowicz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą NAUMED Adrian Naumowicz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9730872326 REGON 321009892.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z usługi Kup 100 polubień na fanpage fb i określa zasady korzystania ze strony internetowej oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za jej pośrednictwem.

 • 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach usługi „Kup 100 polubień na fanpage fb”, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2.  Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NAUMED Adrian Naumowicz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9730872326 REGON 321009892
 3.  Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu usługi „„Kup 100 polubień na fanpage fb”, za pośrednictwem strony internetowej.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze strony internetowej.
 5. Strona internetowa – strona prowadząca sprzedaż internetową usług marketingowych prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.adriannaumowicz.com
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach usługi marketingowej „Kup 100 polubień na fanpage fb”, zawierająca umowę na odległość (w ramach sprzedaży na stronie internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży na stronie internetowej usługi „Kup 100 polubień na fanpage fb”.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Dane klienta – dane osobowe klienta w formularzu zamówienia. Są to podawane przez klienta dane oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w wiadomości e-mail dotyczącej usługi „„Kup 100 polubień na fanpage fb”
 10. Formularz zamówienia – dokument w pliku .word wysyłany na adres e-mail Klienta po złożeniu zamówienia.  Formularz określa warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Produkt – dostępna w na stronie internetowej rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem strony internetowej. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 13. Polityka Prywatności – zasady administrowania danymi.
 • 3

Kontakt ze Sprzedającym

 1. Adres Sprzedawcy: Licealna 16/3, 66-100 Sulechów
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biznes@adriannaumowicz.com
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów w niniejszym paragrafie.
 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku.
 • 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze strony internetowej wraz z usługą Kup 100 polubień na fanpage fb” , oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  -urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
  -aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  -włączona obsługa plików cookies,,
 • 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej z usługą „Kup 100 polubień na fanpage fb” spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej z usługą „Kup 100 polubień na fanpage fb” internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Strony Internetowej nie wymaga zakładania Konta na stronie internetowej. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Strony internetowej możliwe jest po wysłaniu zamówienia na adres e-mailowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu tzn. przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
 4. Z usługi „Kup 100 polubień na fanpage fb” można doładować jeden fanpage ilością 100 sztuk like’ów tylko jednorazowo (tzn. dla wybranego konta można kupić usługę jednorazowo).
 • 6

Zakres usług

 1. Złożenie Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży oferowanych Usług ze Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji Zamówienia lub za nie wykonanie Usługi jeżeli wynika ono z winy Klienta(np. wadliwy, niedokładny, niedziałający adres e-mail)
 3. Cena Usługi stanowi cenę brutto(bez podatku 23% VAT).
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kampanii reklamowej w sposób staranny.
 5.  Podany czas realizacji Usługi jest czasem przybliżonym i nie może stanowić podstawy do składania przez Klienta reklamacji.
 6. Kampanię reklamową uważa się za zakończoną po uzyskaniu określonej ilość \ ilości like’ów związanej z usługą.
 7.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w przypadku korzystania przez Klienta z Usług innych podmiotów.
 8. Administrator oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych udostępnionych przez Klientów wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie zbierane dane chronione są przy użyciu racjonalnych środków organizacyjnych i technicznych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem zgodnie z prowadzoną polityką prywatności.
 9. Dokonanie zakupu Usługi przez Klienta jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administrator oświadcza, że dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w zakresie wymaganym do prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży.
 10. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi.
 11. Administrator oświadcza, że dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym osobom lub podmiotom dla celów marketingowych.
 • 4

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego oraz Usług świadczonych przez Sprzedawcę winny być zgłaszane na wskazany a par. 3  niniejszego regulaminu.
 2. Sprzedawca serwisu rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

 • 5

Gwarancja

 1. Sprzedawca na świadczone usługi udziela 30 dni od terminu pełnego wykonania usługi.
 • 6

Zwroty

 1. Zgodnie z art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 • 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 23 lipca 2019 roku.
 2. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. O zakresie dokonanych zmian Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie informacji na stronie internetowej oraz przesłanie jej drogą mailową.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa przez Klientów serwisu, w szczególności dotyczy to praw autorskich i praw pokrewnych.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 5. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.